Badania genetyczne dla sportowców

Oferta szczegółowych badań wydolności i siły mięśniowej oraz ich korelacji z predyspozycjami genetycznymi i psychologicznymi dla sportowców zawodowych

Wszystkie oferowane badania, prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury badawczej. Dzięki niej, możemy wykonać profesjonalny pomiar wydolności pacjenta oraz jego siły mięśniowej. Otrzymane wyniki będą podstawą do wykonania badań genetycznych i psychologicznych, które z kolei pozwolą na ocenę predyspozycji genetycznych Sportowca do wysiłku fizycznego oraz powiązanie między jego cechami osobowymi, a wydolnością fizyczną i osiągnięciami sportowymi.

W ramach badania zostanie wykonane:

Badania podstawowe:

1. Badanie wydolności (Ergospirometryczne na urządzeniu METAMAX®3B)
Pozwala na analizę funkcjonalną układów krążenia i oddechowego, także poza laboratorium. Spirometria (testy VC, FVC, MVV), pośrednia kalorymetria (BMR/RMR,AT/CHO), nieinwazyjny pomiar pojemności minutowej serca, Algorytm interpretacji Wassermana.

2. Badanie siły mięśniowej stawu kolanowego za pomocą Biodex System 4.
To zestaw do oceny i treningu nerwowo-mięśniowego w warunkach: pracy izometrycznej, izotonicznej (koncentrycznej i ekscentrycznej), izokinetycznej (ekscentrycznej i koncentrycznej), reaktywnej ekscentrycznej i ruchu biernego).

Koszt badania podstawowego: 400 zł

Badania dodatkowe (bezpłatne)

Wykonywane przez pracowników Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

3. Badanie genetyczne określające Polimorfizmy genów ACTN3, ACE, MCT1, CNTFR, AGTR2 i COL5A1.
Polimorfizmy powyższych genów zostały skorelowane z osiągnięciami sportowymi zawodników ze światowej czołówki w dyscyplinach sportowych takich jak: bieganie, kolarstwo, rugby, piłka nożna, pływanie czy wspinaczka sportowa. Poszczególne polimorfizmy mogą odpowiadać m.in. za zmniejszenie ryzyka urazów ścięgien lub więzadeł (COL5A1), rozwój szybko kurczliwych włókien mięśniowych (ACTN3/ACE), zmniejszenie stężenia mleczanu po wysiłku fizycznym (MCT1), regenerację neuronów i mięśni (CNTFR) oraz za możliwości aerobowe zawodnika (AGRT2). Badanie genetyczne jest nieinwazyjne, gdyż do określenia rozkładu częstości genotypów i alleli genów, zostanie wykorzystany wymaz z policzka.

4. Badanie psychologiczne ma na celu sprawdzenie powiązania między cechami osobowymi – w tym wytrwałością psychologiczną – a wydolnością fizyczną i osiągnięciami sportowymi.
Zastosowanie specjalistycznych kwestionariuszy psychologicznych, pozwoli na skuteczne planowanie wsparcia psychologicznego u zawodników tak, by wpłynąć na zwiększenie ich możliwości sportowych. Dodatkowo uwzględnienie w badaniach czynnika związanego ze stresem, pozwoli na analizę poziomu stresu u zawodników i jego wpływu na ich osiągnięcia sportowe.

Po przeprowadzonych badaniach – badany zawodnik otrzyma pełną analizę wyników oraz zalecenia do wprowadzenia zmian treningowych, które pozwolą na rozwój poszczególnych cech motorycznych zawodnika oraz zmniejszą ryzyko urazów.

Istnieje możliwość zweryfikowania ocenianych powyżej elementów z badaniami genetycznymi przeprowadzanymi przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Wystarczy wyrazić zgodę na uczestnictwo w programie badawczym „Uwarunkowania genetyczne a parametry wytrzymałościowo-siłowe narządu ruchu sportowców z uwzględnieniem czynników psychologicznych i aktywności”.

Dzięki interdyscyplinarnym badaniom łączącym badania genetyczne z oceną funkcjonalną sportowców, możliwe jest określenie indywidualnych predyspozycji do kształtowania poszczególnych zdolności motorycznych zawodnika oraz spersonalizowanie treningu pod kątem predyspozycji genetycznych, z uwzględnieniem pracy układu sercowo-naczyniowego, mięśniowego oraz odporności zawodnika na zwiększanie obciążenia treningowego. Dodatkowo, badanie jest wzbogacone o część psychologiczną, która ma na celu sprawdzenie powiązania między cechami osobowymi – w tym wytrwałością psychologiczną – a wydolnością fizyczną i osiągnięciami sportowymi. Zastosowanie specjalistycznych kwestionariuszy psychologicznych, pozwoli na skuteczniejsze planowanie wsparcia psychologicznego u zawodników, tak by wpłynąć na zwiększenie ich możliwości sportowych.

Badania prowadzone będą w Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii „Werandki” w Nałęczowie pod nadzorem pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Osobami odpowiedzialnymi za badania są:

1. Prof. Dr hab. n med. Piotr Majcher – Krajowy konsultant w dziedzinie Rehabilitacji Medycznej
2. Prof. Dr hab. n med. Agata Filip – Kierownik Zakładu Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3. Dr n med. Michał Ginszt – Wykładowca w Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
4. Mgr Wojciech Styk – Psycholog KUL
5. Mgr Marcin Trębowicz – Kierownik Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii „Werandki”
6. Mgr Przemysław Chrościcki – fizjoterapeuta Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii „Werandki”
7. Mgr Bartłomiej Rukasz – fizjoterapeuta Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii „Werandki”
8. Mgr Monika Wybraniak – fizjoterapeuta Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii „Werandki”

wsparcie UE "Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 3.7"