Program rehabilitacji po operacji ortopedycznej

Program rehabilitacji pacjentów po leczeniu operacyjnym (endoprotezoplastyce) zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych lub kolanowych

Rekomendowany przez lekarzy specjalistów z Instytutu Rehabilitacji Uzdrowiskowej w Nałęczowie program rehabilitacji dla pacjentów przed i po leczeniu operacyjnym stawów biodrowych i kolanowych jest programem:

 • indywidualnym,
 • skoordynowanym,
 • kompleksowym.

Program rehabilitacji pacjentów przed i po leczeniu operacyjnym (endoprotezoplastyce) zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych lub kolanowych ustalany jest przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej w oparciu o ocenę ich stan zdrowia i badanie kliniczne oraz lekarza specjalistę ortopedii, o ile zachodzi konieczność konsultacji specjalistycznej wynikającej z obecnego stanu narządu ruchu pacjenta. Program rehabilitacji oparty jest także na ocenie funkcjonalnej wykonywanej przez fizjoterapeutę z wykorzystaniem badania funkcjonalnego i innowacyjnej aparatury pomiarowej.

Program kierowany jest do osób po zabiegu operacyjnym stawów biodrowych lub /i kolanowych.

Program rehabilitacji pooperacyjnej uwzględnia zawsze rodzaj i sposób leczenia operacyjnego u danego pacjenta, jak również jego wiek i jego stan ogólny oraz wydolność fizyczną. Dlatego proponowany program rehabilitacji pooperacyjnej u pacjenta po leczeniu operacyjnym stawów biodrowych i/lub kolanowych jest zawsze indywidualny i komleksowy, skoordynowany przez lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej i ortopedii oraz fizjoterapeutów, czuwających nad prawidłowym przebiegiem jego realizacji.

Cele postępowania rehabilitacyjnego po leczeniu operacyjnym stawu biodrowego/kolanowego są następujące:

 1. ochrona przed upadkami w trakcie realizacji programu,
 2. odzyskanie siły fizycznej i poprawę wydolności ogólnej,
 3. zmniejszenie osłabienia i wzmocnienie siły obu kończynach dolnych,
 4. zmniejszenie osłabienia i wzmocnienie siły mięśni kręgosłupa,
 5. zmniejszenie dolegliwości bólowych kręgosłupa, bioder i kolan,
 6. profilaktyka przeciwzakrzepowa,
 7. doskonalenie chodzenia o kulach/z laskami łokciowymi,
 8. uzyskanie bezbolesnego zakresu ruchomości za pomocą szyny ciągłego ruchu biernego (continuous passive motion – CPM) we wczesnym okresie rehabilitacji,
 9. rozluźnienie przykurczonych mięśni (zgięciowych, przywiedzeniach)

Nasze działania cechuje indywidualne podejście do pacjenta. Opiera się ono na ocenie stanu zdrowia związanego z wydolnością fizyczną oraz możliwością tolerowania wysiłku fizycznego niezbędnego w czasie realizowania indywidualnego programu rehabilitacji pooperacyjnej przez pacjenta. Ocena ta bazuje na wykonaniu u pacjenta próby wysiłkowej i testu IPN pod nadzorem lekarza i fizjoterapeuty. Próba wysiłkowa polega na ocenie zależności zmieniającego się zapisu EKG pod wpływem zwiększającego się wysiłku fizycznego, który powoduje zwiększanie zapotrzebowania na tlen, co organizm kompensuje przez zwiększenie przepływu przez naczynia wieńcowe.

Test IPN pozwala na określenie indywidualnego poziomu tętna treningowego, czyli klasyfikuje pacjenta do danego poziomu wytrenowania. Jest on podstawą dalszego planowania treningu. Po analizie testu wydolności krążeniowej wyniki są automatycznie przekładane na zindywidualizowany plan treningowy. Plan intensywności i formy treningu opracowany jest przez Institut für Prävention und Nachsorge w Kolonii (Niemcy).

W ramach rehabilitacji pooperacyjnej wykonujemy badanie siły mięśniowej mięśni stawu biodrowego na dynamometrze Biodex 4 w celu określenia deficytów siły. Kolejnym badaniem jest dystrybucja obciążeń na platformie stabilometrycznej Gamma w celu zapoznania się z odchyleniami obciążeniowymi. Na podstawie przeprowadzonych badań wykonamy ćwiczenia właściwej oceny i dawkowania obciążeń kończyn dolnych z pełnym pomiarem na platformach stabiliometrycznej i balansowej, co pozwoli na poprawne, bezpieczne i bez bolesne obciążanie operowanej kończyny. Ćwiczenia ROM (range of motion) na urządzeniach z wirtualną rzeczywistością co pozwoli bez bólowo i bezpiecznie zwiększyć zakres ruchomości operowanej kończyny. Indywidualnie dobrane ćwiczenia wzmacniające siłę mięśniową mięśni obręczy biodrowej nie powodujące zwiększania dolegliwości bólowych, bezpieczne w zamkniętych łańcuchach kinematycznych nie zagrażające przemieszczeniu protezy.

Prowadzimy także u pacjenta ćwiczenia stabilizacji postawy ciała z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń antygrawitacyjnych. Badania naukowe pokazują jak ważnym elementem procesu rehabilitacji jest właściwy dobór obciążeń treningowych niewydolnych mięśni obręczy biodrowej w czasie rehabilitacji. Właściwie i indywidualnie dobrane obciążenia znacznie skracają proces rekonwalescencji i pozwalają uniknąć powikłań jakimi są niewłaściwe osiowe ustawienie kończyny dolnej które może powodować obluzowanie protezy oraz predysponuje do zwichnięcia operowany staw.

Wszystkie ćwiczenia prowadzone z pełną obiektywizacją efektów terapii. Te skoordynowane i kompleksowe działania prowadzone są pod stałym nadzorem fizjoterapeutów i lekarzy specjalistów.

PAKIET: Rehabilitacja po operacji ortopedycznejna podstawie programu rekomendowanego przez IRU

wsparcie UE "Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 3.7"