Referat nt. rehabilitacji pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym

W dniach 25-27.10.2019 r. odbyły się XIV JESIENNE DNI FIZJOTERAPII „Fizjoterapia w praktyce”, w trakcie których nasz kierownik Marcin Trębowicz wygłosił referat nt. “Rehabilitacji pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, na przykładzie turnusów realizowanych w Uzdrowisku Nałęczów – Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii „Werandki”. Przedstawiamy wstępne doniesienia.

Wstęp

Szpiczak plazmocytowy (multiple myeloma – MM) to złośliwy nowotwór hematologiczny charakteryzujący się niekontrolowaną klonalną proliferacją komórek plazmatycznych i w większości przypadków wytwarzaniem białka monoklonalnego z towarzyszącym uszkodzeniem narządowym. Rehabilitacja, definiowana jako ogół działań zmierzających do poprawy jakości życia pacjenta, zniwelowania negatywnych skutków niepełnosprawności zarówno pod względem psychofizycznym, jak i społecznym jest bardzo ważnym elementem wspomagającym leczenie choroby nowotworowej. Ze względu na zróżnicowany wiek, stadium choroby, stan kliniczny oraz prowadzone leczenie, brak jest możliwości ustalenia wystandaryzowanych zabiegów kinezyterapeutycznych. Prowadzona terapia musi mieć charakter zindywidualizowany oraz podlegać pełnemu monitoringowi. Rzeczywistość wirtualna (ang. virtual reality – VR) to stworzony przy pomocy technologii informatycznych obraz sztucznej rzeczywistości – przedmiotów, postaci, przestrzeni i zdarzeń istniejących jedynie w pamięci komputerowej. Jest ona interaktywna w czasie rzeczywistym i pozwala na ruch w trzech wymiarach. Bazuje ona na kopiowaniu obrazu realnie istniejących osób, scenerii oraz zdarzeń i wprowadzaniu ich do świata rzeczywistości wirtualnej.

Materiał i metoda

W badaniach udział wzięło 10 pacjentów leczonych na szpiczaka plazmocytowego w okresie reemisji choroby(6 mężczyzn, 4 kobiety, średnia wieku 63,9). Do oceny pacjentów posłużono się skalą Laitinena oraz wykorzystano formularz funkcjonalnej oceny grupy, test dystrybucji obciążeń, test stabilności, test dynamiczny. Badania przeprowadzono pierwszego dnia pobytu oraz po przebyciu dwu tygodniowego turnusu rehabilitacyjnego podczas którego pacjenci byli poddani indywidualnej rehabilitacji wykorzystującej monitoring postępów oraz wirtualną rzeczywistość. Na podstawie badań porównano wyniki.

Wyniki

W wyniku przeprowadzonych badań zaobserwowano:

  1. Zmniejszenie dolegliwości bólowych wg Skali Laitinena średnio 3,2 pkt
  2. Obniżenie (poprawa) średniej ilości punktów w funkcjonalnej ocenie grupy średnio o 25 pkt.
  3. Skrócenie długości ścieżki przy badaniu stabilności średnio o 4,79 cm
  4. Skrócenie długości ścieżki przy badaniu dynamicznym średnio o 38,96 cm
  5. Ogólna poprawa sprawności pacjentów wg subiektywnego odczucia

Wnioski

Poprawa samopoczucia wskazuje iż rehabilitacja jest ważnym elementem poprawiającym jakość życia pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym. Istotą procesu usprawniania jest indywidualne podejście do pacjenta. Ważnym elementem procesu rehabilitacji jest monitorowanie pacjenta oraz efektów usprawniania. Należy wykonać badania na większej grupie pacjentów.

rehabilitacja pacjentów
wsparcie UE "Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 3.7"